Industrivägen 8 - 715 31 Odensbacken · Tel: 019-45 06 90 · Fax: 019-45 06 92 · E-post: info@svenskbilatervinning.se


Svensk Bilåtervinning AB Miljöpolicy

Svensk Bilåtervinning AB är miljöcertifierade enligt SBRs branschcertifiering och håller de kraven och villkoren som en lägsta nivå för vårt miljöarbete.

På vår arbetsplats innebär det:

- Att ständigt öka andelen återanvända delar och komponenter samt öka mängden separerat material.
- Att följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.
- Att ständigt minska verksamhetens miljöbelastning genom medarbetares engagemang och genom val av, från miljösynpunkt, bra utrustning.
- Att arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling.
- Att sträva efter att anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.
- Att tillse att de delar som inte kan återanvändas istället återvinns i största möjliga mån.
- Att all bearbetning sker inomhus och på en tät betongplatta.
- Att alla miljöskadliga produkter omhändertages och återvinns eller bearbetas på ett långsiktigt miljömässigt korrekt sätt genom avtal med företag som uppfyller de av oss ställda miljökraven.


Svensk Bilåtervinning AB Kvalitetspolicy

Våra produkter ska ha en sådan kvalitet att vi alltid når våra kunders mål och förväntningar. Kvalitet ska vara alla medarbetares angelägenhet. Kunders och andra intressenters krav och förväntningar är vår lägsta nivå och vårt mål är att överträffa dessa.

På vår arbetsplats innebär det:

- Att vi gör det vi säger att vi ska göra, kunden är utgångspunkt för all vår verksamhet.
- Att vi kvalitets- och funktionskontrollerar alla delar så långt det är möjligt.
- Att vi alltid kontrollerar så långt det är möjligt att aktuell del passar våra kunders behov.
- Att vi utbildar, informerar och organiserar för att skapa bästa förutsättningar för våra medarbetare att göra rätt från början.
- Att vi ständigt arbetar mot förbättringar.
- Att vi strävar efter hög servicegrad med snabba och säkra leveranser.
Svensk Bilåtervinning AB Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:

- Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
- Att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
- Att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
- Att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
- Att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
- Att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
- Att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
- Att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.
- Att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand. men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga.
- Att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

Till startsida

mellanrum

Två företag i samverkan: Svensk Bilåtervinning · Odensbackens Företagscentrum

mellanrum

Svensk Bilåtervinning AB Personuppgiftspolicy